Търсене Календар Блог За нас Партньори Бизнес Контакти
Розалина Паскалева - Начален учител - СУ "Иван Вазов" - гр. Нова Загора
Гласувай
Рейтинг
4

Връзка към Будителите.бг


Какво Ви мотивира да сте учител? 

Любовта и вярата, че доброто е постижимо.

Разкажете ни една любима случка в училище.

Много са…Някои мигове имат памет. И все пак, ако трябва да избера: бе в началото на моя учителски път. Никой не говореше за изнесени обучения. Сама с моите 36 ученици направихме велопоход по автомобилен път до близка местност в неучебен присъствен ден. Знаех, че поемем риск, но вярвах в децата, родителите – също. Всичките ми ученици дойдоха с велосипедите си, всички изпълняваха точно инструкциите по пътя. Изследвахме природата, учихме се в реални условия. Като се върнахме, направихме образователни игри. Изпратихме ги с колет в МОН, за да ги дари на училища в Европа. 

Кой беше вашият любим предмет в училище?

 Труден въпрос. Обичах всички и се справях с всеки един от тях. За учителите бях загадка. Затова и избрах професията на начален учител. Знаех, че ще преподавам различни учебни предмети и всички с вдъхновение и плам. 


Къде са будителите?

Хората, извикани от бъдещето днес и тук.

С какво се гордеете като учител?

Щастлива в клас. Сега съзнавам, че това е най-голямата ми гордост.

Как виждате класната си стая след 5 години? 

Територия извън стаята – навсякъде, където има познание и преживяно обучение.

Какво искате да се промени в българската образователна система?

Не искам да съм администратор. Не мисля, че ключовата дума в образованието трябва да е „конкуренция“, а „подкрепа“.

Кое е най-важното, на което искате да научите своите учениците? 

Да бъдат добри хора.

Опишете ни класната си стая. 

Любопитни очички, партньорство, уважение, технологии, градящи компетентности, обич, уют.

Кой беше вашият любим учител и защо?

Може ли повече от един? Случих на достойни учители.Добра практика: Адаптивно, актуално – виртуално и реално.

 

       С решение № 391 на МС от 17.07.2017 г. за приемане на Списък на иновативните училища на основание чл. 38, ал. 8 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование  СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора, обл. Сливен бе включено в мрежата на първите иновативни училища. 

       Новият закон за предучилищно и училищно образование дава възможност едно училище да придобие статут на иновативно, въвеждайки нововъведения дори с част от своите ученици. Иновативният клас на моето училище е моят клас от 21 бъдещи четвъртокласници. Ако трябва да ги опиша с една дума, тя е палитра. Единни в различията си, подкрепяйки се, те откликват на смелите ми творчески предложения за пълноценно педагогическо общуване с ясно определен образователен контекст.

     Дадох възможност на учениците сами да предложат и изберат визията на бъдещата иновация. Те, като представители на съвременното Z-поколение, свързано с дигиталния свят, решиха обликът ѝ да бъде информационно-технологичен. Очаквах този избор. Ценното в него бяха нюансите на човешка съпричастност и приложимостта на високо творческо равнище. Моите възпитаници избраха да помагат на връстници си, за да им бъде лесно и интересно в клас. Решиха да изготвят електронни образователни ресурси за три категории потребители – деца със СОП; ученици, които живеят в двуезична среда и учат в нашата страна; българчета зад граница. 

      Идеята да помагат на деца със СОП бе провокирана от грижата за техен съученик, който се ползва с вниманието, любовта и закрилата на целия клас. От тази грижа се роди тясното сътрудничество с ресурсните учители в училище и града. Разменните гостувания, общите проекти показаха градивната сила на емпатията и хуманистичния подход към различния.        

      Искахме да сме полезни и на децата билингви в своето училище. СУ „Иван Вазов“, гр. Нова Загора се утвърди като учебно звено със собствен профил по отношение на състав, условия, отношения. В мултикултурна приобщаваща среда ученици, учители и родители, прилагат принципа „Заедно за едно училище“. Заедно внедряваме адекватни педагогически методи за опознаване, взаимодействие и диалог. Подпомагаме процесите на реинтеграция на ученици с трудности и дефицити в обучението. Гарантираме на всекиго правото на равен достъп до качествено образование. В иновацията моите ученици виждаха шанс за личен принос в качествените показатели на учебния процес. 

     Фокус на нашите адресати бяха и приятелите ни от родните училища зад граница. Вече имахме изградени партньорства с български деца, живеещи в Испания, САЩ, Канада, Украйна. Техните учители споделяха, че универсалните образователни продукти са трудно приложими за неделните училища, които отварят врати за обучение на български език само веднъж седмично. Знаехме, че ние сме факторът, който притежава капацитет и желание да създаде необходимите учебни ресурси. И започнахме с ентусиазъм още преди да получим одобрението на МОН. 

     В иновативния проект работим в малки групи – преди и след учебни занятия. Всеки екип създава по своя преценка и избор собствен ресурс според областите на компетентност в учебните програми за 1., 2. и 3. клас. Учениците имат пълна свобода да определят авторската си роля. В едни от случаите всеки в групата е с равноправни задължения и участие. В други избират водещ автор, а останалите изпълняват съпътстващи дейности. Кипи усилена работа. Планираните три учебни часа по график са крайно недостатъчни. Затова работим допълнително. Отзовавам се на всяко заявено желания, за да не „изпусна“ мига.

     Отговорността на учителя е голяма. Той на практика е на разположение на своите ученици неограничено във времето. Необходимо е да контролира качеството на изпълнената работа, да обезпечава безопасността в интернет среда, което се оказа напълно постижимо. Затова той е съекипник на учениците автори във всеки един етап. Дигиталното учебно съдържание е значимо с реалната си приложимост в обучението. В класната стая паралелно с електронните учебни продукти е полезно да се работи и с хартиен носител. Така не само обличаме в актуалност изконната образователни ценност и вграждаме нововъведението в доказаната традиция. Но и се изключва рискът от необмислено посочване на верни отговори. В екипна и толерантна среда децата разсъждават, тълкуват, операционализират с информацията, анализират обектите, явленията, процесите, разбират, прилагат в нови ситуации усвоеното. Ако осигури и този оптимален баланс между дигитална и четивно-писмена активност, учителят ще е и полезен, и успешен. Трябва да е информиран за всички новости в ИКТ технологиите, да открива възможности за използването им в образованието, да се самообучава непрекъснато. Към момента за иновация не се предвижда допълнително трудово възнаграждение. Но това е моят избор. Твърдя, че си заслужава усилията, времето, енергията. Търся начини за лесно и евтино технологично обезпечаване. Използваме 1 или 2 компютъра, 1 мултимедиен проектор, безплатни приложения за мобилни устройства. Издирвам иновативните софтуерни решения за класната стая. Така в ролята на апробатори с учениците получаваме безплатен пакет услуги или право на преференциални цени. Когато е възможно, ползваме и личните си мобилни устройства. Проблемът е, че технологиите от висок клас изискват добри технически параметри. Социалният статус на семействата и условията в училище не позволяват закупуването им. Но това отключва находчивостта ни и намираме алтернативни решения. 

      Създадохме класов образователен портал. Нарекохме го „Вазовци“. Може да се открие по тази ключова дума или на интернет адрес: http://vazovci1-4.weebly.com/.  По Коледа го подарихме на всички български ученици 1.-4. клас и техните учители.Оценката му е много висока. В него представихме накратко себе си, училището си и мисията на своята иновация. Организирахме съдържанието по класове и учебни дисциплини. Създадените досега учебни ресурси, намериха място в него. Получи се едно електронно помагало, в което всеки би се ориентирал лесно. Първите му потребители бяхме самите ние. В учебните часове се открояваше личен момент. Авторите получаваха своите „минути слава“. А изпълнението на подготвените интерактивните задачи, организираха възприятията,активизираха познавателните процеси на целия клас, подкрепяха усвояването и трансфера на информацията.Иновацията, родила се като последователност от фрагменти, се превърна в процес. Той продължава и до днес.

       Какво ни дава иновацията? Коренно се промени позицията на учениците в училище.Доброволно ангажирани, те волево усвояват и оперират с информация от различни канали – учебник, учебно-справочна и художествена литература, контролирано в интернет. Реализират принципите „учене чрез участие“ и „учене чрез правене“. А те провокират конструктивна активност за преминаване от равнище на сетивност към равнища на обобщеност, абстрактност и прилагане на придобития опит в практиката.Подобри се функционална грамотност, осъзнатата е вече потребността от учене. Самооценката на всекиго за собствения принос в образователното пространство и обществения прогрес носи радост и удовлетворение. Училището ги дарява с авторско присъствие в науката и значимост в света. Създавайки образователни продукти за деца с  майчин език, различен от български, ученици със СОП и български деца в родните училища зад граница, моите третокласнициопознават различния, развиват уважение, учат се да виждат  проблемите от различни гледни точки, откриват прогреса от своята подкрепа и… нещо много ценно – обогатяват себе си – познавателно и личностно.

Създадохме си работеща училищна система за самооценка индикаторите за успех. 

 • В иновативния клас няма ученици с неизвинени отсъствия. Броят на извинените е намалял с 31%  в сравнение с предходната учебна година.
 • Четирима са новопостъпилите ученици заради иновацията.
 • Анализът от анкетните карти на ученици и родители показва пълна  подкрепа на иновацията.
 • Модулите от текуща диагностика по четирите основни предмета, подлежащи на НВО в 4. клас, показаха прогрес от почти единица: • Във външниза училищетоорганизации сертифицираха компетентности 13 ученици, 8 от които в международни. Грамоти от конкурси и състезания имат всички 21 ученици.
 • Прозрачност относно постиженията на учениците – всяка последна сряда от месеца провеждаме родителски срещи, на които представяме прогреса на учениците като резултат от иновацията.
 • Изградихме партньорства с 18 училища в страната и 4 училища зад граница. 
 • Тясна е връзката  между  теория и  практика с консултанти водещи специалисти от академичната общност от Тракийки университет, СУ „Св. Климент Охридски“, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“.
 • Популяризиране и публичност на иновацията:

04.12.2018г. –  Открито занятие пред партньори от държавно-експертно ниво: народния представител, началника на РУО – Сливен, ст. експерт за обучението в начален етап, представители на Общинска администрация и консултантите от Тракийски университет;

    20.12.2017г. – Демонстрация на иновацията пред представители на РУО от страната, организирано от РУО- Сливен;

    21.12.2017г. – Открито занятие пред родителската общност „Коледа с иновациите“;

    08.01.2018г. – Представяне на иновацията пред педагогически специалисти от област Сливен;

    12.03.2018г. – Среща с новозагорската поетеса Красимира Трифонова и бивши учители „Традиции и перспективи в българското образование“;

    29.03.2018г. – Представяне на иновацията на форума на БМЧК „Деца помагат на деца“; 

    20-22.06.2018г. – Представяне иновацията на XIII Национални педагогически четения – гр. Ловеч.    

 • Създадохме ефективно сътрудничество с външни организации и заинтересовани страни.
 • Непрекъснато ни търсят учители с молби за изготвяне на ресурси, съобразно конкретни образователни потребности и условия. А мен – все по-често за методическа подкрепа относно педагогическата технология. И всичко това подаряваме безвъзмездно. Защото… дава този, който притежава нещо много повече от материалности.
 • Оценката от мониторинга на МОН /16.04.2018г./ е изключително висока.
 • МОН одобри кандидатурата за разширяване обхвата на иновацията през учебната 2018/2019г. с още два класа – бъдещите второкласници. Изпреварваме планираното мултиплициране на опита с една учебна година поради успешната ѝ приложимост и включваме още двама педагогически специалисти от колегията.
 • Успехът на иновативния проект ми донесе за Деня на славянската писменост, просвета и култура почетен плакет на община Нова Загора. Ротари клуб ме удостои с приз „Учител на годината“. А Кейсием ЕООД ме обяви за иновативен учител на 2017г.

Личният ми принос едва ли е съизмерим с това високо признание. Приемем го като индикация, че обществото разпознава истинския смисъл на образователната иновация – да трансформира фокуса от т. нар. „книжно учене“ в желание за творческо опознаване на околния свят и ангажимент към неговото бъдеще. Учениците не наизустяват, а преструктурират и трансформират информацията така, че да я превърнат в годен за приложение ресурс.Водени от доброто и красивото в грижата за другия, нашите момичета и момчета израстват като изследователи и творци на собствения си познавателен свят. „Когато създавам нещо за другия, аз всъщност помагам на себе си“ – тези думи, споделени от едно дете от класа, представят ценността и значимостта на иновативното училище.

 

Галина Димиева - Учител в ДГ 14 "Дружба", гр. Варна
Какво ви мотивира да сте учител?Учителството е отговорно призвание и е нужно да се изпълнява от отдадени и ентусиазирани хора. Децата - бъдещето на нашата планета - са наша обща отговорност. Колкото повече усилия влагаме за тяхното израстване, толкова...
Ценка Димитрова - Старши учител в начален етап в СУ „ Николай Катранов“, гр. Свищов
Връзка към buditelite.bg 1. Какво Ви мотивира да сте учител?Една мисъл на писателя Ем. Станев „ Към всичко подхождай с любов-към цветето, към дървото, към птицата и човека...“. Вярвам, че в училище да образоваме само ума на децата не...
Пенка Цолова - Учител по история и цивилизации в СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Белене
Какво Ви мотивира да станете учител ?Като деца играехме на учителки и не знам защо все мен определяха да съм учителка! Толкова ми беше интересно , че друга мечта не си спомням да съм имала. Не съжалявам за избора , който направих. Вече 34 години съм посветила...
Яна Дойнова - Арфист в ЧЕСОУ "Дорис Тенеди", гр. София
Какво Ви мотивира да сте учител?Още в детските ми години осъзнах важността на правилният педагог. Този, който те разбира и изкарва най-доброто от теб. Още от тийнейджърските ми години гледах да помагам на по-малките от мен. Виждайки как им влизам под кожата и...
Кристина Терзиева - Начален учител в 126 ОУ "Петко Ю. Тодоров", гр. София
Казвам се Кристина Терзиева и от 2014 година съм учител в столично училище. Кандидатствайки за работа, бях изключително притеснена от факта, че всъщност нямах нито един ден практика. Да, но се оказа, че ме взеха на работа. Започнах като учител ЦДО. В началото се притеснявах...
Диана Велчева - Емануилиду - учител в ЧСУ „Мечтатели“, гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Съвременните деца имат нужда от все повече по-скоро от ментори, духовни хора, които да ги зареждат и стимулират да дават най-доброто, на което са способни. Виждам промяната у децата, които обучавам, усмивките и успехите им ме...
Борис Георгиев - Учител информатика и информационни технологии в СУ "Любен Каравелов", гр. Варна
Какво Ви мотивира да сте учител?Всъщност никога съм нямал мотивация  да стана учител. Интересите ми бяха свързани с ИТ и тяхното приложение в бизнеса и ползата им за човека. През последната година на своето следване се явях на интервю за работа като...
Йоанна Димитрова - Директор на Детска градина №10 "Светлина", гр. Стара Загора
        “Viva la musica”.Казвам се Йоанна  Петкова Димитрова-  директор на детска градина “Светлина”, Стара   Загора от 2004 година.Носител съм на Награда Стара Загора в направление „Наука и образование“ за 2018 г., на почетното отличие на МОН „Неофит...